PRIVACYVERKLARING

Ellen Vunderink, gevestigd aan de Professor Molenaarlaan 16 te Wassenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ellen Vunderink verwerkt je persoonsgegevens wanneer je cliënt bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ellen Vunderink verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou in de categorie:

  • gezondheid

Ellen Vunderink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: · om goederen en diensten (lees: behandeling) te leveren

Ellen Vunderink is een eenmanspraktijk. Dat betekent dat binnen de praktijk niemand anders dan de praktijkhouder de gegevens inziet en er mee werkt.

Cliëntendossier

Voor een succesvolle behandeling leg ik een beperkt cliëntendossier aan. In dat dossier zitten de persoonlijke gegevens, het intakeverslag, persoonlijke verslagen, eventuele vragenlijsten, een samenvatting van de hulpvraag en behandeldoelen en aantekeningen over de behandeling. Je hebt te allen tijde inzagerecht op het behandeldossier en mag correcties aanbrengen op datgene wat ik heb vastgelegd.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ellen Vunderink bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • cliëntendossier: 5 jaar
  • persoonsgegevens naam, e-mailadres en telefoonnummer: tot het einde van de behandeling.

Mailingen, SMS-berichten, appberichten

Mails en SMS- (of app-)berichten met de eventuele de bijlagen, met voor de behandeling relevante gegevens, worden gekopieerd naar het cliëntendossier. Vervolgens worden alle mails of berichten gewist.

Ik verzend geen privacygevoelige informatie via SMS, app of mail. Mocht de cliënt daar op eigen initiatief wel gebruik van maken dan zijn de risico’s voor de cliënt zelf.

Computerbeveiliging

De gebruikte computer is beveiligd met een wachtwoord. Verder zit er een betaalde virusscanner en firewall op.

Documentbeveiliging

De map waarin alle persoonlijke gegevens staan is eveneens beveiligd met een wachtwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ellen Vunderink verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ellen Vunderink gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het cliëntendossier zitten de persoonlijke gegevens, het intakeverslag, persoonlijke verslagen, eventuele vragenlijsten, een samenvatting van de hulpvraag en behandeldoelen en aantekeningen over de behandeling.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen Vunderinken heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ellen@ellenvunderink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Klachtenregeling privacybescherming

Ellen Vunderink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Avalon voor Holistische Coaching
Praktijkadres
Praktijk voor Nieuwetijdse Geneeswijzen
Weteringlaan 1
2377 XN Oude Wetering
06 4208 7438

Avalon, in deze sage, is een “in de nevelen verborgen” oord dat slechts bereikbaar is voor diegenen die de magische boot kunnen roepen en het eiland kunnen vinden.